تبلیغات
- - نقش مدرسه در آموزش دانش آموزان کم توان ذهنی

نقش مدرسه در آموزش دانش آموزان کم توان ذهنی

سه شنبه 16 آذر 1389 09:46 ق.ظ

نویسنده : سید محمد حسینیان

بنام خدا

نقش مدرسه در آموزش دانش آموزان کم توان ذهنی (سید داود حسینی)

در ساختار فعلی آموزش وپرورش کار تعلیم وتربیت آموزش دانش آموزان کم توان ذهنی در آموزشگاهی جدا از مدرسه عادی صورت می گیرد که این امر محاسن ومعایبی رادر پی دارد.

از ویژگیهای بارز این نوع آموزش این است که اولا تما می دانش آموزان از خصو صیات وویژگیهای تقریبا یکسانی برخوردار هستند لذا به معلم این فرصت را می دهد که در برنامه ریزیهای خود برای آموزش درحیطه یک موضوع  بصورت تخصصی تر وکاملتر به آموزش دانش آموز کم توان پرداخته وبه نیاز های خاص کم توان ذهنی توجه بیشتری معطوف دارند.

ثانیا از آنجاییکه دانش آموزان کم توان از اذیت وآزار وتمسخر قرار گرفتن نا خواسته همسا لان عادی خود در این نوع آمزشگاه در امان می باشند از اعتماد بنفس بالا تری برخوردار می گردند.

ثا لثا از آنجاییکه لوازم وتجهیزات  وکتب آموزشی در این نوع مدرسه مختص دانش آموزان کم توان بوده معلمان وکارکنان نیز آموزشهای ویژ را جهت تعلیم وتربیت وچگونگی برخورد با ایندسته از بچه ها را گذراند ه اند فرایند آموزش بصورت منسجم تر وکا ملتری ارایه میگردد.

اما از معایب این نوع آموزش می توان گفت از آنجاییکه این دسته از دانش آموزان از ارتباط با سایر همسالان عادی خود در یک محیط طبیعی باز می ماند باعث میگردد تا از تجربه نمودن روابط ومهارتهای اجتماعی مورد نیاز محروم گشته توانایی بر خورد با مسا یل ومشکلات پیش آمده در آینده را ندا شته باشند لذا به تنهایی قادر به مشگل گشایی در آینده نبوده برای ادامه زندگی به نا چار متو سل به اطرا فیان گردد.

 
دیدگاه ها : نظرات