تبلیغات
- - برگزاری مرحله مقدماتی و یك چهارم فوتسال كاركنان

برگزاری مرحله مقدماتی و یك چهارم فوتسال كاركنان

جمعه 31 اردیبهشت 1389 10:57 ق.ظ

نویسنده : سید محمد حسینیان

به نام خدا

ذوازدهمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان آموزش وپرورش استثنایی استان مازندران  با حضور 12تیم و در سه گروه به شرح زیر برگزار گردید.

گروه (الف)

گروه(ب)

گروه(ج)

قائم (عج) بندپی غربی

حاج ناصر مهدوی قائمشهر

پیام بهشهر

نشاط نكا  (انصراف داد)

امام رضا (ع) قائم شهر

حضرت ابولفضل بابل

مدیریت استثنایی

حاج احمد خلیلی ساری

البرز نور

پویش آمل

قائم (عج) بند پی شرقی

كوثر چالوس(انصراف داد)

 تیمهای راه یافته به مرحله بعد:

گروه الف:  پیام بهشهر - قائم (عج) بندپی غربی

گروه ب : امام رضا (ع) قائم شهر - حضرت ابولفضل بابل

گروه ج : البرز نور - پویش آمل

گروه  1

گروه 2

پیام بهشهر

البرز نور

حضرت ابولفضل بابل

امام رضا (ع) قائم شهر

قائم (عج) بندپی غربی

پویش آمل

پس از انجام بازیهای مقدماتی ، در روز پنج شنبه 30/2/1389 تیمهای راه یافته به مرحله بعد در دو گروه سه تیمی در سالن شهید اولاداعظمی روستای قادیكلای قائمشهر به صورت دوره ای به مسابقه پرداختند كه به ترتیب از گروه 1 تیمهای  پیام بهشهر و البرز نور - و از گروه 2 تیمهای  امام رضا (ع) قائم شهر و پویش آمل به مرحله نهایی راه یافتند.

مرحله نهایی  در روز یكشنبه 2/3/1389 راس ساعت 13:30 در سالن شهید اولاداعظمی روستای قادیكلای قائمشهر برگزار خواهد شد.
دیدگاه ها : نظرات