تبلیغات
- - سنجش بدو ورود به دبستان

سنجش بدو ورود به دبستان

پنجشنبه 23 خرداد 1387 09:06 ق.ظ

نویسنده : سید محمد حسینیان

به نام خدا

مقدمه :

توجه به امر سنجش در همه دوران مورد توجه انسانها بوده است اگرچه شروع علمی اندازه‌گیری، سنجش ، آزمودن و ارزشیابی مسائل مربوط به رفتار و فرآیند ذهنی انسان، در قرن19 آغاز شده است . اما انسان‌ها در همه اعصار و دوران تاریخ زندگی با استفاده از روش‌های مختلف به ارزیابی و سنجش همدیگر می‌پرداختند.......

مقدمه

واقعیت ها

تشخیص به موقع

ضرورت سنجش

تطبیق سنجش با وظایف سازمان

مراحل سنجش

انتقادات و كاستیها

به نام خدا

مقدمه :

توجه به امر سنجش در همه دوران مورد توجه انسانها بوده است اگرچه شروع علمی اندازه‌گیری، سنجش ، آزمودن و ارزشیابی مسائل مربوط به رفتار و فرآیند ذهنی انسان، در قرن19 آغاز شده است . اما انسان‌ها در همه اعصار و دوران تاریخ زندگی با استفاده از روش‌های مختلف به ارزیابی و سنجش همدیگر می‌پرداختند. چنانچه به كتاب‌های قدیمی از جمله كتاب‌های ادبی كشور خودمان مراجعه نمائیم، می‌توانیم علاقمندی انسان‌ها را به ارزیابی و سنجش توانایی‌ها و استعدادها را مورد مشاهده قرار دهیم. 

گنجی (16-1370) در این خصوص می‌نویسد:

«اگر دیوان‌های شعرا، مخصوصاً شاهنامه فردوسی را مطالعه كنیم به كلمات آزمایش، آزمون، آزمودن و امتحان برمی‌خوریم كه همه حاكی از این است كه انسان‌ها همیسه در پی آزمودن یكدیگر بوده‌اند.»

      كنون من تو را آزمایش كنـم                یكی سوی رزمت گرایش كنـــــم

                                                                                           « فردوسی »

       زلشكر هرآنكس كه بُد زورمنـد                   بسودند سنگ آزمـــــــودن چند

                                                                                         « فردوسی »

       من همی دانستمی بی‌امتحـان                    لیك كی باشد خبر همچون عیـان

                                                                                          « مولوی »

امروزه توجه به آموزش و پرورش از شاخص‌های عمده وتوسعه جوامع انسانی محسوب می‌شود . یعنی كشور‌ها نه بر اساس رشد و توسعه اقتصادی بلكه بر اساس میزان توجه به آموزش وپرورش  مورد ارزیابی قرار می‌گیرند 

 در كشور عزیز ما ایران  بر اساس توجه بیشتر به امر تفاوتهای فردی ، شناسایی به موقع و ارائه خدمات مناسب سازمانی مستقل با نام  سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور در سال 1369 با اهداف زیر تشكیل گردید:

1ـ طراحی‌ سیستم‌ آموزشی‌، پرورشی‌ و توانبخشی‌ به‌ نحوی‌ كه‌ ناتوانائیهای‌ ذهنی‌ و جسمی‌ كودكان و دانش‌آموزان‌ استثنایی‌ جبران‌ گردد و اینگونه‌ كودكان‌ و دانش‌آموزان‌ بتوانند پس‌ از گذراندن‌ مراحل‌ تحصیلی‌، موقعیت‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ مناسب‌ شرایط‌ خویش‌ را بدست‌ آورند.

 2ـ تغییر و اصلاح‌ مداوم‌ آموزش‌ و پرورش‌ استثنایی‌ با توجه‌ به‌ روشهای‌ نوین‌ آموزش‌ و پرورش استثنایی‌ در جهان‌ و نیازهایی ‌كه ‌اینگونه ‌كودكان ‌و دانش‌آموزان ‌در ارتباط ‌ب اشرایط ‌خاص‌ جامعه ‌دارند.

 3ـ آموزش‌ و پرورش‌ گروههای‌ مختلف‌ كودكان‌ و دانش‌آموزان‌ استثنایی‌ با توجه‌ به‌ نیازهای‌ خاص‌ هر گروه‌ در سطوح‌ قبل‌ از دبستان‌، ابتدایی‌، راهنمایی‌ و متوسطه‌ با تأكید خاص‌ بر آموزش‌ حرفه‌ای‌ و تلاش‌ برای‌ تحت‌ پوشش‌ قرار دادن‌ كلیة‌ كودكان‌ و دانش‌آموزان‌ دارای‌ نیازهای‌ ویژه‌ .

 4ـ كمك‌ به‌ پیشگیری‌ از بروز ناتوانائیهای‌ جسمی‌ و ذهنی‌ قبل‌ از تولد، هنگام‌ تولد و بعد از تولد از  طریق‌ بالا بردن‌ سطح‌ آگاهی‌ عمومی‌ در زمینة‌ عوامل‌ بروز معلولیتها و خصوصیات‌ كودكان‌ استثنایی‌ .

بر اساس همین اهداف و به موجب قانون وظایف زیر برای سازمان آموزش و پرورش استثنایی پیش بینی گردید:

               1ـ تهیه‌ مجموعه‌ای‌ از مقیاسها و معیارهای‌ سنجش‌ تواناییها و استعدادهای‌ كودكان‌ و دانش‌آموزان‌ استثنایی‌.

                 2ـ اجرای‌ طرحهای‌ شناسایی‌ و گزینش‌ كودكان‌ و دانش‌آموزان‌ استثنایی‌ كشور.

                 3ـ تهیه‌ و تنظیم‌ برنامه‌های‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ ویژه‌ برای‌ گروههای‌ مختلف‌ كودكان‌ و دانش‌آموزان‌ استثنایی‌ .

                 4ـ تهیه‌ و تنظیم‌ طرحهای‌ توسعة‌ كمی‌ و كیفی‌ آموزش‌ و پرورش‌ كودكان‌ و دانش‌آموزان‌ استثنایی‌ .

                 5ـ تهیة‌ كتب‌ درسی‌ و برنامة‌ آموزشی‌ و درسی‌ خاص‌ متناسب‌ با توانائیهای‌ ذهنی‌ و جسمی‌ گروههای‌ مختلف‌ كودكان‌ و     دانش‌آموزان‌ استثنایی‌ .

                 6ـ تهیه‌ و اجرای‌ طرحهای‌ پژوهشی‌ در زمینة‌ آموزش‌ و پرورش‌ گروههای‌ مختلف‌ كودكان‌ و  دانش‌آموزان‌ استثنایی‌ .

                 7ـ برقراری‌ ارتباط‌ مداوم‌ با مؤسسات‌ داخلی‌ و سازمانهای‌ بین‌ المللی‌ ذیربط‌ به‌ منظور كسب تازه‌ترین‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ گروههای‌ مختلف‌ كودكان‌ و دانش‌آموزان‌ استثنایی‌ و بهره‌برداری‌ از آخرین‌ پژوهشهای‌ علمی‌ جهان‌ در تهیه‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ و پرورشی‌ .

                 8ـ برنامه‌ ریزیهای‌ لازم‌ در جهت‌ آموزش‌ حرفه‌ای‌ دانش‌آموزان‌ استثنایی‌ متناسب‌ با توانائیهای‌ ذهنی‌ و جسمی‌ آنان‌ و تأمین‌ وسایل‌فنی‌ حرفه‌ای‌ و توانبخشی‌ لازم‌ برای‌ مراكز آموزشی‌ از  طریق‌ واحدهای‌ ذی‌ربط‌ برای‌ اشتغال‌.

                9ـ تأمین‌ و تربیت‌ نیروی‌ انسانی‌ مورد نیاز سازمان‌ و تنظیم‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ لازم‌ برای‌ آموزش  ضمن‌ خدمت‌ نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در سازمان‌ و مراكز وابسته‌ به‌ آن‌ با همكاری‌ و هماهنگی‌ معاونت‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ در امور تأمین‌ و تربیت‌ نیروی‌ انسانی‌.

                 10ـ ارزشیابی‌ كار معلمان‌ و مربیان‌ كودكان‌ و دانش‌آموزان‌ استثنایی‌ و همچنین‌ مسئولان‌ مراكز و  آموزشگاهها و آموزش‌ و راهنمائی‌ آنان‌ در جهت‌ حل‌ مشكلات‌ و مسائل‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ استثنایی‌.

                 11ـ ایجاد امكانات‌ لازم‌ جهت‌ طراحی‌، تولید، تهیه‌ و توزیع‌ وسایل‌ كمك‌ آموزشی‌ .

                 12ـ فراهم‌ نمودن‌ زمینه‌های‌ لازم‌ جهت‌ تألیف‌ و ترجمه‌ و نشر كتب‌ سودمند و سایر امكانات‌ برای‌ پدران‌ و مادران‌ و معلمان‌ كودكان‌ استثنایی‌ .

                 13ـ جلب‌ كمكهای‌ مادی‌ و معنوی‌ برای‌ بهبود وضع‌ آموزش‌ و پرورش ‌كودكان ‌و دانش‌آموزان ‌استثنایی‌.

                 14ـ برنامه‌ ریزی‌ و تعیین‌ ضوابط‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ مشاركت‌ بخش‌ خصوصی‌ در آموزش‌ و پرورش‌ استثنایی‌ و ترغیب‌ آنان‌ به‌ این‌ امر و اعمال‌ نظارت‌ لازم‌ بر فعالیت‌ آنان‌.

                 15ـ هماهنگی‌، همكاری‌ و ارتباط‌ با دانشگاهها و مراكز آموزش‌ عالی‌ داخل‌ به‌ منظور سوق‌  دادن تحقیقات‌ آنان‌ به‌ سمت‌ نیازهای‌ سازمان‌ و استفادة‌ هرچه‌ بیشتر از اساتید و دانشجویان‌  رشته‌های‌ مرتبط‌ با كودكان‌ استثنایی‌.

همچنانكه مشاهده می گردد 2 وظیفه ابتدایی  سازمان 1. به امر تهیه سنجش‌ تواناییها و استعدادهای‌ كودكان‌ و 2.  اجرای‌ طرحهای‌ شناسایی‌ و گزینش‌ كودكان‌ و دانش‌آموزان‌ استثناییكشور  اختصاص یافته است .

حال با توجه به اینكه بیش از یك دهه است كه سنجش بدو ورود به دبستان در كشور ما اجرا می شود . می توان  كاستیها و انتقادات مربوط به آن را را مطرح نموده و در جهت افزایش كار آیی و رفع معایب و كاستیهای آن گام بر داشت..

واقعیت ها

همه معلمان و سایر دست اندركاران امر آموزش و پرورش بدون شك در امر برخورد و آموزش صحیح نیاز به كمك و راهنمایی دارند.

با توجه به تراكم دانش آموزان در كلاس های مدارس عادی و وجود تفاوتهای مختلف ذهنی ، هیجانی و عاطفی و همچنین وجود استعدادهای مختلف لزوم شناسایی و راهنمایی معلمان بیشتر احساس می شود.

با توجه به آمارهای مختلف ارائه شده توسط متخصصان  در زمینه تعداد كودكان استثنایی ، حدود 10 تا 15 درصد دانش اموزان سنین مدرسه رو نیاز شدید به آموزش ویژه دارند. اگر ما سایر دانش آموزان نیازمند به كمك و بعضا توجه بیشتر را به این دانش آموزان اضافه كنیم درصدی بالاتر از 20 درصد را خواهیم داشت . یعنی اگر ما دانش آموزان سال اول ابتدایی را در شروع سال تحصیلی 86-1385 یك میلیون نفر در نظر بگیریم ، حدود 200 هزار نفر به نوعی نیاز به آموزش و یژه و یا كمك بیشتر از معمول دارند تا بتوانند خود را با برنامه های فعلی آموزش و پرورش تطبیق دهند.

تشخیص به موقع:

نكته بعدی در سنجش، تشخیص زود هنگام  كودكان و دانش آموزانی است كه دارای مشكل یا مشكلاتی هستند كه باید هر چه سریعتر در جهت رفع مشكل و یا ایجاد محیط مناسب برای افزایش توانمندی وی اقدام شود.

در مبحث پیشگیری ما به سه نوع پیشگیری برخورد می كنیم:

1-     پیشگیری اولیه : این نوع پیشگیری تمامی اقداماتی است كه از بروز هر گونه بیماریها ، اختلالات و آسیب ها ممانعت بعمل می آورد. مانند واكسیناسیون كودكان

2-     پیشگیری ثانوی : فعالیتهایی را شامل می شود كه منجر به تشخیص زودرس و نهایتا ارجاع به مراكز درمانی است تا از بروز عوارض و ناتوانی ناشی از مشكل و یا بیماری جلوگیری گردد. بطور مثال تشخیص و درمان بعد از تولد اختلالات ارثی و غدد مترشحه داخلی  مانند فنیل كتونوریا ( pku ) از نوع پیشگیری ثانویه می باشد. نوزادان كتونوریا بدلیل نداشتن آنزیمی مخصوص نمی توانند شیر مادر را قابل جذب نمایند لذا فنیل آلانین خون آنها بالا رفته سلولهای مغزی را تخریب می نماید.و در نهایت باعث عقب ماندگی شدید این كودكان می شود. چنانچه این نوزان بموقع تشخیص داده شوند ، می توان با برنامه غذایی بدون فنیل آلانین و یا به مقدار كم در 6 ماهه اول ، حداقل از از بروز عقب ماندگی شدید جلوگیری گرد.

تشخیص به موقع و درمان عقب ماندگی تحصیلی در دانش آموزان محیطهای فاقد محركهای بر انگیزاننده ، ابزار و وسایل آموزشی ، عدم آگاهی خانواده ، وضعیت بد اقتصادی و نظایر آن نیز از پیشگیری ثانویه محسوب می شود. چرا كه این كودكان در بدو تولد از لحاظ ذهنی تفاوت چندانی با كودكان هم سن و سال خود نداشتند اما بدلیل عدم برخورداری مناسب از محیط غنی دچار عقب ماندگی های مختلف شده اند. بدین منظور باید با مداخله زودهنگام ، افزایش سطح زندگی و ایجاد محیط مناسب زمینه رشد همه جانبه را برای این كدكان ایجاد نمود.

 سنجش بینایی كودكان(تنبلی چشم) مهد كودكی و آمادگی ها  و همچنین سنجش كودكان بدو ورود به دبستان به نوعی  در راستای اهداف پیشگیری ثانویه فعالیت می كند. اما با توجه به زمان سنجش (از 6 سالگی به بعد) بیشتر در پیشگیری ثالث طبقه بندی می شود.

بطور مثال چنانچه كودكی از كمبود شنوایی رنج می برد چنانچه به موقع تشخیص داده شود می توان با ارائه خدمات توانبخشی مانند گفتار درمانی ، تربیت شنوایی و تجویز سمعك گامهای اساسی در جهت رشد زبانی و گفتاری و همچنین افزایش گنجینه لغات وی برداشته شود.

3-     پیشگیری ثالث : پیشگیری ثالث زمانی مطرح می گردد كه بیماری یا مشكل فرد برای مدت زمانی در فرد وجود داشته بنوعی می توان گفت كه در وی تثبیت شده و بسیاری از عوارض آن در فرد آشكار شده است . پیشگیری ثالث با هدف جلوگیری از پیشرفت بیشتر و كاهش علائم و عوارض آن صورت می گیرد.و آن دسته از فعالیتها را در برمی گیرد كه مبتنی بر دخالت بخش های مختلف جامعه در توانبخشی و تخفیف مشكل كه اصطلاحا به نام پیشگیری مبتنی بر جامعه نیز خوانده می شود.

به توجه به مطالب ذكر شده طرح سنجش كودكان بدو ورود به دبستان كه از وظایف تعیین شده برای سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور است،یك اقدام پیشگیرانه و با هدف شناسایی به موقع و ارائه خدمات مناسب به كودكانی كه به نوعی دچار مشكل هستند به اجرا در آمده است.

حال باید دید آیا با توجه به این مسائل آیا طرح سنجش توانسته است ، پاسخگوی مناسب برای اهداف سنجش باشد یا نه؟

ضرورت سنجش:

این یك واقعیت است كه كودكان زمانی می توانند  آموزش را شروع نمایند كه از آمادگی لازم در ابعاد مختلف جسمانی،شناختی ،اجتماعی ، عاطفی و هیجانی برخوردار باشند. از اینكه چگونه می توان این آمادگی را كودكان ایجاد نمود یك بحث جدی است كه از دیدگاههای مختلف قابل بررسی است.

نوآموزان (كودكان بدو ورود به دبستان) به عنوان انسانی كه در طول رشدشان از عوامل مختلف مانند : عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و محیط خانوادگی تاثیر پذیرفتند. لذا نمی توان بدون توجه به این عوامل كودكان را مورد ارزیابی دقیق قرار داد. اما با همه این مسائل قرار گرفتن پایه آمادگی به عنوان پایه اجباری در ساختار آموزش عمومی و لحاظ برنامه های اساسی در این پایه ، می تواند بسیاری از مشكلات نوآموزان را برطرف نماید. لذا به هیچ عنوان نمی توان ارزش آموزشی و حتی تشخیصی آن را نادیده گرفت. فراگیر كردن كلاس های آمادگی و پیش دبستانی و گزینش مربیان مجرب و دانش آموخته دانشگاهی ،اگر چه در شرایط موجود بدلیل محدودیت های مالی و انسانی در نهاد آموزش و پرورش مقدور نباشد،اما بی شك توجه جدی به ایجاد ویاگسترش آمادگی ،نقش اساسی در رفع كمبود ها و محدودیتهای نوآموزانی خواهد داشت كه بنابه دلایلی برای شروع آموزش رسمی از آمادگی كافی برخوردار نیستند. در بسیاری از كشورهای جهان به علت گسترش دوره های پیش دبستانی و بهره مندی مدارس از متخصصان به مشكلات احتمالی دانش آموزان پرداخته ،كودكان را در مسیر اصلی آموزش قرارمی دهند.

با توجه به اینكه در نظام آموزش و پرورش كشور ما ،پایه آمادگی به صورت رسمی وبا ساختاری كه در آن برنامه ای جهت بررسی وضعیت دقیق كودكان و رفع مشكلات آنان وجود ندارد،برای حذف بسیاری از پیامدهای احتمالی ناشی از كمبود آمادگی ، برنامه های تشخیصی و اجرای سنجش بدو ورود به دبستان ضروری به نظر می رسد. اگر چه سنجش نیز خود باید در برنامه هایش بعد از شناسایی كودكانی كه آمادگی لازم را ندارند ، برنامه های پیگیری ، آموزشی وحمایتی مناسب و سازمان یافته ای داشته باشد.

    تطبیق سنجش با وظایف سازمان:

با توجه به اینكه از وظایف اساسی سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور اول تهیه سنجش‌ تواناییها و استعدادهای‌ كودكان و دوم  اجرای‌ طرحهای‌ شناسایی‌ و گزینش‌ كودكان‌ و دانش‌آموزان‌ استثنایی‌ كشور  می باشد و همچنین با عنایت به این موضوع كه سازمان فوق الذكر وظیفه ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به هفت گروه زیر را برعهده دارد :

              1-  كودكان‌ و دانش‌آموزان‌ نابینا و نیمه‌ بینا

                 2- كودكان‌ و دانش‌آموزان‌ ناشنوا و نیمه‌ شنوا

                 3- دانش‌آموزان‌ كم‌توان‌ ذهنی‌

                 4- دانش‌آموزان‌ دارای‌ اختلالات‌ رفتاری‌

                 5- دانش‌آموزان‌ چند معلولیتی‌

                 6- كودكان‌ و دانش‌آموزان‌ دارای‌ معلولیت‌ جسمی‌ و حركتی‌

                 7- كودكان‌ و دانش‌آموزان‌ دارای‌ ناتواناییهای‌ یادگیری‌

منطقی است سازمان در اجرای طرح (برنامه ) سراسری سنجش خود به شناسایی گروههای مطرح شده اقدام نماید. ما در ادامه بحث سعی می كنیم به بررسی تطبیقی طرح (برنامه ) سراسری سنجش براساس گروههای اشاره شده ، بپردازیم.

طرح (برنامه ) سراسری سنجش بدو ورود به دبستان در طول بیش از یك ده اجرای خود كه می توان یكی از اقدامات بسیار مهم در جهت شناسایی نوآموزان دارای مشكل به شمار آورد ، دستخوش تغییرات و در برهه ای تغییر اساسی شده است.

طرح (برنامه ) سراسری سنجش بدو ورود به دبستان در طول بیش از یك ده اجرای خود كه می توان یكی از اقدامات بسیار مهم در جهت شناسایی نوآموزان دارای مشكل به شمار آورد ، دستخوش تغییرات و در برهه ای تغییر اساسی شده است .

در سالهای ابتدایی طرح (برنامه ) سراسری سنجش، نوآموزان در سه وضعیت بینایی ، شنوایی و آمادگی تحصیلی مورد ارزیابی قرار می گرفتند. ودر سالهای بعد بخش معاینه های  بهداشتی وپزشكی و سپس بخش تربیت بدنی به طرح (برنامه ) سراسری سنجش اضافه گردید. در یك سال از اجرای طرح (برنامه ) سراسری سنجش نیز ارزیابی رشد اجتماعی در یكی از پایگاههای استان وهمچنین مشاوره تخصصی با هدف بررسی دقیقتر نوآموزان ارجاعی در بخش آمادگی تحصیلی در مدیریت سنجش استان دایر گردید. كه سال بعد بدون ارائه علت از برنامه سنجش حذف گردید.

مراحل سنجش:

فعلا (در سال 1385)  مراحل و برنامه سنجش بدو ورود به دبستان به شكل زیر در اكثر شهرها و همچنین برای نوآموزانی كه محل زندگی آنها در روستاها و تا محدوده 15 كیلومتری شهر باشد اجرا می شود:

1-      ابتدا والدین به دبستانی كه قصد ثبت نام برای فرزندشان را دارند مراجعه نموده ، برگه مخصوص سنجش را از مدیر مدرسه دریافت می نمایند.

2-      با مراجعه به یكی از پایگاههای نزدیك محل سكونت و ارائه معرفینامه مدرسه، برای انجام سنجش نوبت دریافت می نمایند.

3-       والدین به همراه فرزندشان در تاریخ مورد نظری كه پایگاه سنجش برای آنها تعیین كرده، مراجعه می كنند .پایگاه سنجش مطابق مراحل زیر به ارزیابی اولیه نوآموز می پردازد:

1-      منشی پایگاه: منشی پایگاه با ثبت مشخصات شناسنامه ای و خانوادگی در كارت مخصوص سنجش بدو ورود به دبستان سال 1385 كودك را برای ارزیابی اولیه به اتاق سنجش بینایی هدایت می كند.

2-      تكمیل بخش مربوط به مراقبتهای بهداشتی توسط مربی بهداشت مستقر در پایگاه

3-      ارزیابی بینایی : در بخش ارزیابی بینایی ، نوآموز توسط كارشناس مربوطه و بر اساس تابلوی سنجش بینایی (اسنلن) میزان دیدش اندازه گیری می شود. نوآموزانی كه میزان دید هر دو چشم آنها 20 و 25 و30باشد نوآموز بدون مشكل تشخیص داده شده به مرحله ی بعد یعنی بخش شنوایی هدایت می شود. چنانچه میزان دید یك چشم یا هر چشم كودكی 35 یا بالا پایین تر باشد ، كودك مشكوك به مشكل و ارجاعی تشخیص داده شده ، برای ارزیابی تخصصی به كلینیك های تخصصی سنجش بینایی و یا چشم پزشك ارجاع می شود. پس از ارزیابی دقیقتر توسط كلینیك های تخصصی سنجش بینایی و یا چشم پزشك ، نوآموز بر اساس نظر متخصص در مدارس عادی و یا مدارس ویژه جایگزین می شود.

در بخش ارزیابی بینایی از نوآموزان تست رنگ نیز بعمل می آید و چنانچه كودكی در این قسمت (تست رنگ) مشكل داشته باشد ، برای مشاوره به متخصص ارجاع داده می شود اما مراحل سنجش ادامه می یابد.

4-      ارزیابی شنوایی: در بخش ارزیابی شنوایی ، میزان شنوایی كودك در هر دو گوش بوسیله كارشناس مربوطه وبا استفاده از  دستگاه ادیومتری اندازه گیری می شود. چنانچه كودك به تمامی اصوات در فركانس های 500  ،  1000 ، 2000 ، و 4000پاسخ مثبت بدهد ، كودك عادی از لحاظ شنوایی تشخیص داده شده به مر حله بعد ( مرحله آمادگی تحصیلی ) هدایت می شود. و چنانچه كودك در یك گوش یا هر دو گوش به اصوات  مورد نظر پاسخ مثبت ندهد ة كودك مشكوك به مشكل و ارجاعی شنوایی تشخیص داده شده ، برای ارزیابی دقیق تر به كلینیك های تخصصی سنجش شنوایی و یا پزشك متخصص گوش و حلق و بینی ارجاع می شود.

در بخش ارزیابی شنوایی از نوآموزان تست فنوتیك نیز بعمل می آید این تست شامل 23 واج كه برای هر واج 23 كلمه و در مجموع 69 كلمه است. چنانچه كودك قادر به تلفظ صحیح كلمات مورد نظر نباشد ویا  مشكل داشته باشد ، برای مشاوره به متخصص گفتار درمانی ارجاع داده می شود اما مراحل سنجش ادامه می یابد

5-      ارزیابی آمادگی تحصیلی:  یكی از مهمترین و در عین حال بحث انگیز ترین بخش سنجش ، آزمون آمادگی تحصیلی است. سالهای ابتدایی اجرای سراسری سنجش بدو ورود به دبستان با استفاده از آزمون رنگی ریون كه حاوی 36 تصویر است  آغاز گشت . سپس از فرم 1 و 2 از فرم های پنج گانه الف ، ب ، ج ، د  و ه كه توسط روانشناسان ایرانی تهیه و هنجاریابی شده استفاده گردید.

از سال 1380 نیز آزمون امادگی تحصیلی جدید با عنوان گام نخست (First step) مورد استفاده آزماینده تحصیلی در


دیدگاه ها : نظرات