تبلیغات
- - حرف هایی از بزرگان ۱

حرف هایی از بزرگان ۱

دوشنبه 15 بهمن 1386 12:02 ب.ظ

نویسنده : سید محمد حسینیان

üدر تنها جایی كه پیروزی قبل از تلاش می آید فرهنگ لغات است.

üبجای اینكه به تاریكی ناسزا بگوییم بهتر است به فكر روشن كردن شمعی باشیم.

üاز تغییرات نهراسید ضعیف محكوم به فناست.

üموفقیت مجموعه ای است از تلاشهای كوچك.

üاغلب از بی وقتی شكایت می كنیم در صورتیكه مشكل اصلی بی هدفی است.

üهرگز نمی توانید در حالیكه دستهایتان را در جیب نهاده اید از نردبان بالا بروید.

      ü اشخاص موفق از عمل باز نمی ایستند ، اشتباه می كنند اما دست 

           از تلاش  نمی ایستند.

üمردی كه كوه را از میان برداشت ، مردی بود كه شروع به برداشتن سنگی كرد.
دیدگاه ها : نظرات